Çekum kanseri bitkisel tedavisi

Çekum kanseri bitkisel tedavisi

Çekum kanseri bitkisel tedavisi ile ilgili aşağıdaki uygulama Dünya birçok ülkede uygulanmaktadır.
Özellik ile Dağıstan, Çeçenistan Rusya, Kazakistan, Hindistan, Moğolistan, Çin gibi Kuzey Kafkasya, Orta Asya, Uzak doğu gibi ülkelerde bu uygulamalar yapılmaktadır.
Bu ülkelerin tamamından;
Doktorların,
Bitkisel tedavi uzmanlarının,
Bunları kullanan Hastaların tavsiyeleri ile bu sentez hazırlanmıştır.
Bu uygulama Tedaviyi yapan Doktorunuz ile istişare etmek vasıtası ile kullanılmasında fayda vardır.
Hangi ürünü kullanırsanız kullanın.
Mutlaka sizi tedavinizi yapan Doktorunuzdan tavsiye alınız.

Çekum kanserinin nedenleri nelerdir?

Alkol,
Sigara,
Hayvansal yağlar,
Fazla kırmızı et tüketimi,
Sebze ve meyve tüketiminin az olması,
Hareketsizlik,
Mesleki faktörler.

Çekum kanseri belirtileri nelerdir?
Kabızlık,
İshal,
Kanlı dışkı,
Anüsten kan gelmesi,
Sık tuvalete çıkma,
Sık hissedilen bağırsak gazları,
Anemi, Kansızlık
Halsizlik,
Zayıflama.
Yukarıdaki belirtilerden bir ya da bir kaçı sizde mevcutsa;
Lütfen Dr. gidiniz

Çekum kanseri alternatif tedavi yöntemleri
Çekum kanseri bitkisel tedavisi
Çekum kanseri hiperbarik oksijen tedavisi
Çekum kanseri ozon tedavisi
Çekum kanseri doğal oksijen tedavisi
Çekum kanseri pisikolojik destek tedavisi

Kanser türleri nelerdir?
Taşlı yüzük
Adenokarsinom
Küçük hücreli
Büyük hücreli
Yukardaki kanser türleri ancak yapılan biopsi ile patolojı raporu sonucu ortaya çıkar.

Çekum kanseri tedavisi için gerekli raporlar
Uzman dr. Teşhis belgesi
Tam kan sayımı
Biokimya Tahlilleri
Kanser Markerleri
Tomografi- mr ya da pet raporu
Doktorunzu neyi uygun gördüyse bu rapor yeterli olacaktır.
Patolojı raporu
Epikriz ( hastanede yatıldı ise )
Çekum kanseri nedir?
Çekum, ince bağırsakla kalın bağırsağın birleştiği yerde yer alan kesedir. Sebebi tam olarak belli olmamakla beraber tüm kanser türleri gibi kontrol dışı çoğalan ve çevre dokulara zarar veren bir oluşumdur.
İntestinum tenue ince bağırsaklar
Sindirim sisteminin mideden sonraki yolun başlangıcıdır.
Sindirim borusunun en etkin sindirim fonksiyonu ince bağırsaklarda yapılır. Lipas –Amilaz –tripsin enzimleri ile kimyasal sindirim ince bağırsaklarda yürütülür. Duvar yapısında bazı özellikler arz eder 3 tabakadan yapılıdır.

1-Tunica mucosa:
2-Tunica muscularis:
3-Tunica serosa:
İnce bağırsaklar 5-8 metre uzunluğundadır.
İnce bağırsaklar 3 bölümden oluşur.
1-DUOENUM ON İKİ BAĞIRSAK
2-JEJİNUM BOŞ BAĞIRSAK
3-İLEUM KIVRIMLI BAĞIRSAK

1-DUONUM (ON İKİ PARMAK BAĞIRSAĞI):

Mideden sonra ince bağırsağın ilk parçasıdır. Nal gibi sola doğru kıvrılmış şekilde olup flexura düodenojejjunalise kadar
Devam eder
Duonumun 1. parçası olan bulbus düodeni ön ve arkadan peritonla örtülü olduğu halde diğer kısımların sadece ön yüzleri ile peritonla örtülüdür.
Duodenum L1 –L3 omurlar hizasında karın arka duvarına tutunur.
BÖLÜMLERİ:

PARS SUPERİOR: HAREKTLİDİR
PARS DESCENDENS: COLUMNA VERTABRELASİN SAĞINDA BULUNUR
PAES HORİSONTALİS: COLUMNA VERTABRELESİN ÖNÜNDE L3 HİZASINDA
PARS ASCENDENS: YUKARI DOĞRU BÜKÜLÜR L2HİZASINA GELİNCE
BİRDEN ARKADAN ÖNCE SOLA DOĞRU BÜKÜLEREK
FLEXURA DUODENOJEJUNALİS İ OLUŞTURUR.

2-JEJUNUM ( BOŞ BAĞIRSAK ) =

Boş barsak denir. İnce bağırsakların 2/3 ü jejunuma aittir. Ve karın boşluğunun özellikle sol kısmında yer alır. Damarları daha bol olduğu için kırmızı renkte gözükür.

DUVAR YAPISINDA Kİ FARKALAR:

YÜKSEK VE SIK KIVRINTILI PLİCA CİRCULARES LERİ VARDIR
VİLLİ İNTESTİNALİSLERİ ÇOK SAYIDADIR FAKAT DUODENUMDAKİLERDEN DAHA ALÇAKTIR.
LENF FOLLİKÜLLERİ NODİ LYMPHATİCİ SOLİTARİLER DAĞINIKTIR
DUVAR DAHA KALINDIR VE DAMARLANMASI FAZLADIR.

3-İLEUM ( KIVRIMLI BAĞIRSAK )
Kıvrımlı barsak ince bağırsağın son bölümü olup bütün ince bağırsağın 3/5 olup bu uzunluktadır.
Kıvrımlı bağırsakları göbek etrafında ve karın boşluğunun sağ tarafında yer almıştır.
Duvarı ince barsak çapı küçüktür (2 – 2,5) cm. Mucosa daki plicae circulares ler seyrek ve alçak buna rağmen lenf follikülleri gruplaşmış olup kanlanması az olduğundan rengi soluktur.
JEJUNUM VE İLEUM un karın arka duvarına asılması mesenterium la olur. Bu 15 cm olup radix mesenterii aracılığı ile L1 gövdesinden art. Sacroiliaca dextraya kadar uzanır.

BAĞIRSAKLARIN ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER
DUODENUM JEJUNUM İLEUM

UZUNLUK 25 CM 2/5 İ KADAR 3/5 KADAR
ÇAP 4 CM 4 CM 2.5-3 CM
PLİCAE CİRCULARES YÜKSEK VE SIK YÜKSEK VE SIK ALÇAK VE SEYREK
VİLLİ İNTESTİNALİS ÇOK SAYIDA YÜKSEK KALIN ÇOK SAYIDA KISA İNCE KISA İNCE VE AZ SAYIDA
LENFATİK DOKU NOD LYMP SOLİTARİİ N LYMP SOLİTARİİ N. LYMP. AGREGATİ
BEZLER GLL DUODENALES GLL. İNTESTİNALİS GLL. İNTESTİNALES

İNTESTİNUM CRASSUM (KALIN BAĞIRSAK)

Sindirim borusunun valva ileocaecalis ile anus arasındaki kısmına kalın barsak denir. Çapı ince bağırsaklardan daha geniş olmasına rağmen (3-8)cm. uzunluğu 130-150 cm. kadardır. Ayrıca kalın bağırsakların dışında (rectum hariç)

DUVAR YAPISI:

1-TUNİCA MUCOSA: Tek katlı silindirik epitelle örtülüdür. Bol Miktarda mucos salgılayan hücrelere sahiptir. Lenf follikülleri dağınıktır. Mucosada çok Sayıda tüpüler bezler vardır

2-TUNICA MUSCULARIS: Sirküler ve longitudinal dizilmiş iki kas Tabaka sından oluşmuştur. Sirküler kaslar bütün bölümlerde bulunmasına rağmen longitudinal kaslar bağırsağın uzun ekseninde bazı bölgelerde yığılmıştır. Bunlara Taenia denir. Bu Taenia ‘ler transvers kolondaki duruşlarına göre 3 çeşittir. Taenia libera Taenia mesocolia T.omental

3-TUNICA SEROSA: Kalın bağırsağın değişik bölümlerini değişik şekilde örten peritonun visceral yaprağından ibarettir. Örneğin colon transversum ve c.sigmoideum’u tümü ile sarar(İntraperitoneal) Colon ascendes ve descenden’sin ise ön ve iç yan yüzlerini sarar(arka yüz peritonsuz’dur). Ayrı ayrı bölümlerinin özellikleri

BÖLÜMLERİ 3 KISIMDAN OLUŞUR:

1-CAECUM
2-COLON LAR
3-RECTUM
1-CAECUM: Fossa iliaca dextra’da bulunan ve kalın bağırsağın en geniş bölümüdür. Uzunluğu yaklaşık 7cm çapıda 6-7cm kadardır. Sık olarak intraperitonealdir bu nedenle oldukça hareketlidir. Dip kısmında(üç tenyanın birleştiği yerde) appendix Vermiformis bulunur. Lenfoepitelial bir yapıda olan Appendix vermiformis 5-15cm uzunluğunda 2-8cm kalınlığındadır caecum’a ostium appendicis vermiformis ile açılır. Mesenteriolumu vardır içinden A.appendicis vermiformis geçer İnce bağırsağın son kısmı körbağırsağın iç kısmında
Caecuma birleşir. Burada barsak içeriğinin tek yönde gitmesi için bir kapak valva ileoceacalis bulunur. Bunun ağzı(ostium ileoceacalis) labium superior in Ferior ile çevrelidir.

2-COLON’lar: Kalınbağırsağın valva ileoceacas’ten sonraki bölümüne colon denir. Durumlarına göre 4’e ayrılırlar. Colon Ascendens colon transversum colon descendes ve colon sigmoideum.

Colon ASCENDENS:(Yükselen kolon) Caecum’un üzerinden karaciğer alt yüzüne gelince sola bükülür ki bu bükümle yerine(dirsek) flexura coli dextra denir. Bu dirsekten sonra colon transversum başlar. Colon ascendens’in uzunluğu 15cm kalınlığı 5-6cm kadardır. Sağ tarafta olup genellikle retroperitonealdir.

Colon TRANSVERSUM:(Enine kolon)Flexura coli dextra’dan sola doğru yatay olarak duran colon bölümüdür. Dalak yakınında dirsek yaparak ( Flexura coli Sinistra ) aşağı doğru yönelir. (Bu dirsekten sonrası artık colon descendense aittir) Colon trasversum’un uzunluğu 40-60cm kalınlığı 5-6cm dir. İntraperitoneal olan bu parça karaciğer mide dalak ve ince barsak kıvrımları ile komşudur.

Colon DESCENDES:(İnen kolon) Karın boşluğunun sol tarafında Flexura coli sinistradan başlar aşağı doğru İlerleyerek crista iliaca sinistra hizasında colon sigmoideum adını alır. Uzunluğu 15-20cm olan bu colon bölümü retroperitonealdir.

Colon SİGMOİDEUM: S Şeklinde bükülmüş olan bu bölüm Fossa iliaca sinistra ’da bulunur. Uzunluğu 20-40cm kadardır. İntraperitoneal olan colon sigmoideum Mesecolon sigmoideum aracılığı ile karın arka Duvarına tutunmuştur. Sigmoid kolonun bir kalça birde pelvis parçaları vardır.

3-RECTUM:”Dik barsak” Kalın bağırsağın bu son parçası küçük Pelvisin arka bölümünde sacrum’um önünde bulunur. Uzunluğu 16-17cm olan rektuma son parça olduğu için intestinum terminale’de denir. Üst kısmına Ampulla recti, ( Pars pelvina ), flexura perinealis (oscoccygis’in ucunun biraz alt kısmındaki bükülme )’Ten sonraki kısmında canalis analis denir. Canalis Analis artık periton dışındadır ve anüsle sonlanır. Rectum ’un duvar yapısı: Üç tabakadan yapılıdır.

1-Tunica MUCOSA: Ampulla recti bölümünde mucosa silindirik epitel ile örtülü olduğu halde canalis analis’te çok Katlı epitelyume döner. Ampulla recti’de biraz Eğik durumda Plicae transversalesrecti’ler, canalis analis’te ise columnae anales’ler (Morgagni plicaları) bulunur. (Hautson kapakları ’da de nilen Plicae transversalas’ler rectoskopi anında rectoskopi tüpüne takılabilir)

2-Tunica MUSCULARİS: İki tabakadan oluşmuştur. İçte sirküler, dışta longitudinal olan düz kas liflerinden İbarettir. Sirküler kaslar M.sphincter ani İnternus’u oluşturmuşlardır ‘ki bilincimiz Dışında çalışır.(M.sphincter ani externus İse çizgili kastır)

3-Tunica SEROSA: Üst bölümü peritonla, alt bölümü adventitia ile Örtülüdür.

ANUS: Sindirim borusunun alt deliğine anus denir. Anus kadında Önde vagina(erkekte urethra) ile arkada lig. anoccoccygeum kas lifleriyle komşuluk yapar