Kolorektal Kanser Bitkisel Tedavisi

KOLOREKTAL KANSER BİTKİSEL TEDAVİSİ

KOLOREKTAL KANSER BİTKİLERLE TEDAVİSİ

Kolorektal Kanseri Bitkisel Tedavisi

Kolorektal Kanseri Bitkilerle Tedavisi

Kolorektal Kanserinin Bitkisel Tedavisi

Kolorektal Kanserinin Bitkilerle Tedavisi

 

KOLOREKTAL TEDAVİSİNDE UYGULANAN YÖNTEMLER KİŞİYE ÖZEL OLARAK HAZIRLANMAKTADIR

Kolorektal Kanserinin Tedavisi

Kolorektal Kanseri Tedavisi

KOLOREKTAL KANSER NEDİR?

Kalın bağırsak kanseridir. Bağırsağın iç tabakasından çıkar. Büyümesi yavaştır.

Kolorektal kanseri kalın bağırsak kanserlerin bir türüdür.

Kolon kanserinin birden fazla oluşan kanser türleridir.

Sebepleri ve nedenleri ne kadar farklı da olsa tamamı kolon kanseri tedavisi ile eş değerlidir.

İNTESTİNUM CRASSUM (KALIN BARSAK)

Sindirim borusunun valva ileocaecalis ile anus arasındaki kısmına kalın barsak denir. Çapı ince bağırsaklardan daha geniş olmasına rağmen (3-8)cm. uzunluğu 130-150 cm. kadardır. Ayrıca kalın bağırsakların dışında (rectum hariç)

 

DUVAR YAPISI:

1-TUNİCA MUCOSA: Tek katlı silindirik epitelle örtülüdür. Bol Miktarda mucos salgılayan hücrelere sahiptir. Lenf follikülleri dağınıktır. Mucosada çok Sayıda tüpüler bezler vardır

2-TUNICA MUSCULARIS: Sirküler ve longitudinal dizilmiş iki kas Tabaka sından oluşmuştur. Sirküler kaslar bütün bölümlerde bulunmasına rağmen longitudinal kaslar bağırsağın uzun ekseninde bazı bölgelerde yığılmıştır. Bunlara Taenia denir. Bu Taenia ‘ler transvers kolondaki duruşlarına göre 3 çeşittir.Taenia libera Taenia mesocolia T.omental

3-TUNICA SEROSA:  Kalın bağırsağın değişik bölümlerini değişik şekilde örten peritonun visceral yaprağından ibarettir. Örneğin colon transversum ve c.sigmoideum’u tümü ile sarar(İntraperitoneal) Colon ascendes ve descenden’sin ise ön ve iç yan yüzlerini sarar(arka yüz peritonsuz’dur). Ayrı ayrı bölümlerinin özellikleri

 

BÖLÜMLERİ 3 KISIMDAN OLUŞUR:

1-CAECUM

2-COLON LAR

3-RECTUM

1-CAECUM:Fossa iliaca dextra’da bulunan ve kalın bağırsağın en geniş bölümüdür. Uzunluğu yaklaşık 7cm çapıda 6-7cm kadardır. Sık olarak intraperitonealdir bu nedenle oldukça hareketlidir. Dip kısmında(üç tenyanın birleştiği yerde) appendix Vermiformis bulunur. Lenfoepitelial bir yapıda olan Appendix vermiformis 5-15cm uzunluğunda 2-8cm kalınlığındadır caecum’a ostium appendicis vermiformis ile açılır. Mesenteriolumu vardır içinden A.appendicis vermiformis geçer İnce bağırsağın son kısmı körbağırsağın iç kısmında

Caecuma birleşir. Burada barsak içeriğinin tek yönde gitmesi için bir kapak valva ileoceacalis bulunur. Bunun ağzı(ostium ileoceacalis) labium superior in Ferior ile çevrelidir.

2-COLON’lar: Kalınbağırsağın valva ileoceacas’ten sonraki bölümüne colon denir. Durumlarına göre 4’e ayrılırlar. Colon Ascendens colon transversum colon descendes ve colon sigmoideum.

Colon ASCENDENS:(Yükselen kolon) Caecum’un üzerinden karaciğer alt yüzüne gelince sola bükülür ki bu bükümle yerine(dirsek) flexura coli dextra denir. Bu dirsekten sonra colon transversum başlar. Colon ascendens’in uzunluğu 15cm kalınlığı 5-6cm kadardır. Sağ tarafta olup genellikle retroperitonealdir.

Colon TRANSVERSUM:(Enine kolon)Flexura coli dextra’dan sola doğru yatay olarak duran colon bölümüdür. Dalak yakınında dirsek yaparak ( Flexura coli Sinistra ) aşağı doğru yönelir. (Bu dirsekten sonrası artık colon descendense aittir) Colon trasversum’un uzunluğu 40-60cm kalınlığı 5-6cm dir. İntraperitoneal olan bu parça karaciğer mide dalak ve ince barsak kıvrımları ile komşudur.

Colon DESCENDES:(İnen kolon) Karın boşluğunun sol tarafında Flexura coli sinistradan başlar aşağı doğru İlerleyerek crista iliaca sinistra hizasında colon sigmoideum adını alır. Uzunluğu 15-20cm olan bu colon bölümü retroperitonealdir.

Colon SİGMOİDEUM: S Şeklinde bükülmüş olan bu bölüm Fossa iliaca sinistra ’da bulunur. Uzunluğu 20-40cm kadardır. İntraperitoneal olan colon sigmoideum Mesecolon sigmoideum aracılığı ile karın arka Duvarına tutunmuştur. Sigmoid kolonun bir kalça birde pelvis parçaları vardır.

3-RECTUM:”Dik barsak” Kalın bağırsağın bu son parçası küçük Pelvisin arka bölümünde sacrum’um önünde bulunur. Uzunluğu 16-17cm olan rektuma son parça olduğu için intestinum terminale’de denir. Üst kısmına Ampulla recti, ( Pars pelvina ), flexura perinealis (oscoccygis’in ucunun biraz alt kısmındaki bükülme )’Ten sonraki kısmında canalis analis denir. Canalis Analis artık periton dışındadır ve anüsle sonlanır. Rectum ’un duvar yapısı: Üç tabakadan yapılıdır.

 

1-Tunica MUCOSA: Ampulla recti bölümünde mucosa silindirik epitel ile örtülü olduğu halde canalis analis’te çok Katlı epitelyume döner. Ampulla recti’de biraz Eğik durumda Plicae transversalesrecti’ler, canalis analis’te ise columnae anales’ler (Morgagni plicaları) bulunur. (Hautson kapakları ’da de nilen Plicae transversalas’ler rectoskopi anında rectoskopi tüpüne takılabilir)

2-Tunica MUSCULARİS: İki tabakadan oluşmuştur. İçte sirküler, dışta longitudinal olan düz kas liflerinden İbarettir. Sirküler kaslar M.sphincter ani İnternus’u oluşturmuşlardır ‘ki bilincimiz Dışında çalışır.(M.sphincter ani externus İse çizgili kastır)

3-Tunica SEROSA: Üst bölümü peritonla, alt bölümü adventitia ile Örtülüdür.

 

ANUS: Sindirim borusunun alt deliğine anus denir. Anus kadında Önde vagina(erkekte urethra) ile arkada lig.anoccoccygeum kas lifleriyle komşuluk yapar

 

KOLOREKTAL KANSERİN NEDENLERİ NELERDİR?

Yağ ve protein açısından zengin, bitkisel açıdan

Yetersiz besin tüketimi,
Kalıtsallık nedenler,

Çevresel nedenler.

 

KOLOREKTAL KANSERİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

İshal,
Kabızlık,

Tuvalet alışkanlığının değişmesi,

Gaitada kan veya katran siyahı bir renk olması,
Dışkı çapının incelmesi,

Mide sorunları,

Halsizlik,

Dışkılama sonunda bağırsaklarda boşalmama hissi.

 

KOLOREKTAL KANSERİ ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Aşağıda bu güne kadar uygulanan tedavilerin en belirin olanları verilmiştir.

 

KOLOREKTAL KANSERİ BİTKİSEL TEDAVİSİ

KOLOREKTAL KANSERİ OZON TEDAVİSİ

 

KOLOREKTAL KANSERİ TEDAVİSİ İÇİN GEREKLİ RAPORLAR

UZMAN DR. TEŞHİS BELGESİ
TAM KAN SAYIMI
BİOKİMYA TAHLİLLERİ
KANSER MARKERLERİ

TOMOGRAFİ- MR ya da PET RAPORU
DR. nuz neyi uygun gördüyse bu rapor yeterli olacaktır.
PATOLOJI RAPORU
EPİKRİZ ( hastanede yatıldı ise )

Kanserden korkmayınız geç kalmaktan korkunuz.